California Native Plant Society
San Gabriel Mountains Chapter

Snow Bush, or Mountain Whitethorn (Ceanothus cordulatus)
 

Islip Saddle. May.