Mentzelia polita (Elegant blazing star)

Photo by Dylan cohen