Popcorn flower (Plagiobothrys sp.) 


 Return 

 Photo copyright © 2008-2022 Graham Bothwell