Bigberry manzanita (Arctostaphylos glauca


 Return 

 Photo copyright © 2009-2021 Graham Bothwell