Yellow monkey flower (Erythranthe guttata


 Return 

 Photo copyright © 2009-2022 Graham Bothwell