Yellow monkey flower (Erythranthe guttata


 Return 

 Photo copyright © 2008-2021 Graham Bothwell