Acton encelia (Encelia actoni

Blalock Wildlife Sanctuary. April 2011 

 Return 

 Photo copyright © 2011-2022 Graham Bothwell