Veatch's blazing star (Mentzelia veatchiana

Lightning Point, May 23, 2009 

 Return 

 Photo copyright © 2009-2022 Graham Bothwell